Faillissement wegens gokschulden

By Guest

Is uw werkgever failliet verklaard, is er surseance van betaling aangevraagd of is de situatie zo ernstig dat er een faillissement dreigt en u ontslagen wordt? In deze situaties kunt u misschien een uitkering wegens betalingsonmacht krijgen. Dat kan in de volgende situaties: De rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling

1 Indien redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat de gefailleerde wegens hem toe te rekenen omstandigheden binnen de termijn bedoeld in artikel 3, eerste lid, geen verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling heeft ingediend of indien het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van de schuldenaar, kan de rechtbank, totdat de … Alleen wanneer het faillissement is beëindigd na homologatie van een akkoord is de failliet van zijn schulden af. In alle andere gevallen blijven na faillissement de schulden bestaan. Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen, want ook na het einde van het faillissement kunnen de crediteuren de ex-failliet blijven achtervolgen. Je hebt recht op loon tot het einde van de opzegtermijn. De afspraken die in het arbeidscontract zijn bepaald, blijven ook bij faillissement gewoon gelden. Op een transitievergoeding hoef je niet te rekenen. WW-uitkering bij ontslag na faillissement. Krijg je een uitkering wegens betalingsonmacht, dan stopt deze als de opzegtermijn voorbij is. Schulden die niet op tijd betaald kunnen worden leiden onvermijdelijk tot een faillissement. Vele oorzaken kunnen aan het niet tijdig voldoen van schulden de grondslag liggen. Het onbetaald laten van schulden kan veroorzaakt worden door: Te weinig inkomsten om de totale schulden te voldoen. Teveel schulden omdat de inv Opheffing wegens gebrek aan baten In Nederland is de zogenaamde “opheffing faillissement wegens gebrek aan baten” de meest voorkomende beëindiging van een faillissement. Een faillissement wordt op deze wijze beëindigd wanneer de failliet zo weinig bezittingen heeft dat niet eens de faillissementskosten, salaris van curator en kosten van advertenties en boedelschulden, betaald kunnen …

D DIT BOEKJE IS VAN MIJ, APPIE A. (EN DAT BETEKENT DUS OOK DAT NIEMAND ZONDER MIJN UITDRUKKELIJKE NADRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING EN ZEKERHEIDSHALVE, IN GEVAL VAN VERSTANDSVERBIJSTERI…

1 Indien redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat de gefailleerde wegens hem toe te rekenen omstandigheden binnen de termijn bedoeld in artikel 3, eerste lid, geen verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling heeft ingediend of indien het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van de schuldenaar, kan de Het einde van een faillissement houdt niet in dat een failliet ook verder schuldenvrij is. Alleen wanneer het faillissement is beëindigd na homologatie van een akkoord is de failliet van zijn schulden af. In alle andere gevallen blijven na faillissement de schulden bestaan.

18 april 2017 Door die gokschulden zou zijn vriendin hem na een relatie van drie jaar hebben verlaten. Volgens de politie had Stephens geen strafblad en 

9 dec 2020 Er komen door corona flink wat faillissementen aan in deze regio, is de De curator moet goed op het netvlies hebben wat de schulden zijn. Hebt u veel schulden? Zit u in een wettelijke schuldsanering (WSNP) of bent u failliet verklaard? Niet alle schulden bij DUO kunnen gesaneerd worden. 16 april 2020 coronacrisis: investeren in schulden van bedrijven die bijna failliet gaan, Oaktree denkt dat er door de coronacrisis meer bedrijven failliet  Het uitgangspunt bij een BV is dat de bestuurder niet met zijn privévermogen aansprakelijk is voor eventuele schulden van de BV. Kan de schuldeiser niet door  Er zijn verschillende soorten schulden, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar in rekening brengen (boeterente) wegens te late betaling, soms in combinatie met van het toepasselijk recht leiden tot het faillissement van de schulde Als de man failliet gaat, zal de woning in principe toch in de boedel vallen. De woning zal dan door de curator verkocht kunnen worden. Alleen als de vrouw kan  30 juni 2017 Wie schade toebrengt aan zijn schuldeisers door op een verwijtbare manier schulden te maken, wordt niet toegelaten. Hij of zij komt in de 

Bij erge schulden kunt u recht hebben op schuldhulpverlening van de gemeente of Dan kan de rechter het faillissement opheffen 'wegens gebrek aan baten'.

Afsluiting faillissement Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter. Het kan zijn dat dat er na de verkoop en het sluitingsvonnis toch nog schulden overblijven. Dit noemt men de restschulden van een faillissement. Deze restschulden zal je aan de schuldeisers moeten betalen. Actuele informatie over faillissementen en surseances. Doorzoek onze database met alle faillissementen en surseances. De publicaties van alle rechtbanken worden dagelijks aangevuld met vele openbare gegevens over de failliet, waaronder nieuws, curator, branchecodes, handelsnamen, adresgegevens en openbare faillissementsverslagen. Als u als zelfstandige niet meer in staat bent om de financiële verplichtingen van uw zaak na te komen, dreigt het faillissement. Het gaat daarbij niet om eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij een faillissement kunt u uw rekeningen structureel niet meer betalen en is er geen realistisch zicht… Een faillissement kan op verschillende manieren stoppen. Bijvoorbeeld: Een rechter bepaalt dat uw faillissement niet meer geldt. Uw faillissement stopt door 'gebrek aan baten'. De inkomsten uit uw loon en spullen zijn dan te laag om uw schulden te betalen. Schuldeisers kunnen weer bij u aankloppen om u te laten betalen. Je hebt recht op loon tot het einde van de opzegtermijn. De afspraken die in het arbeidscontract zijn bepaald, blijven ook bij faillissement gewoon gelden. Op een transitievergoeding hoef je niet te rekenen. WW-uitkering bij ontslag na faillissement. Krijg je een uitkering wegens betalingsonmacht, dan stopt deze als de opzegtermijn voorbij is.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: MOKHA BVBA BURGEMEESTER PHILIPSLAAN 19, 3680 MAASEIK. Geopend op 29 oktober 2019. Referentie: 20190280. Datum vonnis: 9 februari 2021.

Als u schulden heeft bij verschillende schuldeisers kan de rechtbank u failliet verklaren. Als dit gebeurt, mag u zelf niet meer beslissen over uw geld en uw bezittingen. De rechter benoemt daarvoor een curator. De curator probeert met uw inkomsten en de verkoop van uw bezittingen uw schulden af te lossen. Niettemin blijven buiten het faillissement: 1°. de zaken vermeld in artikel 447, nrs. 1-3, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de toerusting van de leden van de krijgsmacht volgens hun dienst en rang en het auteursrecht in de gevallen, waarin het niet vatbaar is voor beslag; alsmede hetgeen in het eerste lid van artikel 448 van genoemd Wetboek omschreven is, tenzij in het Afsluiting faillissement Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter. Het kan zijn dat dat er na de verkoop en het sluitingsvonnis toch nog schulden overblijven. Dit noemt men de restschulden van een faillissement. Deze restschulden zal je aan de schuldeisers moeten betalen.